Photography

       


HANH THI TU

March 3, 1949 ~ February 3, 2019 (age 69)
Obituary Image

Bà Từ Thị Hạnh

Pháp danh : Quảng Phúc

Phát tang, Cầu siêu do chùa Bồ Đề chủ trì cử hành

tại An Lạc Chapel

Sau đó linh cữu sẽ được chuyển về an táng tại

Nghĩa trang Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Việt Nam

© 2019 An Lac Funeral Service. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS